การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีอย่างไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ เพื่อป้องกันการสับสนหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ ดังนั้น ถ้าชื่อแบรนด์ของคุณไปเหมือนคล้ายกับของคนอื่นที่จดทะเบียนไปแล้ว ก็จะถือว่าคุณได้ไปละเมิดสิทธิของคนๆนั้น 

1. ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

  ในขั้นตอนแรกสามารถตรวจค้นได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของตัวเองก่อนว่ามีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของคนอื่นที่มีการจดทะเบียนเอาไว้แล้วหรือไม่   ซึ่งการตรวจค้นด้วยตัวเอง สามารถทำได้ 2 ทาง คือ

  • ตรวจสอบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจค้น 100 บาทต่อชั่วโมง
  • ตรวจสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้า

2. ยื่นคำขอจดทะเบียน

ในขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการ คือ การยื่นขอจดทะเบียน โดยผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ซึ่งเอกสารที่จะใช้สำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประกอบไปด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • คำขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) ดาวโหลดแบบฟอร์ม ก.01 ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมเครื่องหมายการค้าขนาดไม่เกิน      5 X 5 เซนติเมตร ต้นฉบับ 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีกจำนวน 5 ชุด ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500KB จำนวน 1 รูป (หากเครื่องหมายมีขนาดใหญ่เกินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเซนติเมตรละ 200 บาท)
  • รูปเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับรูปที่ติดในคำขอจดทะเบียน จำนวน 5 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล ในกรณีการมอบอำนาจ จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ดาวโหลดแบบฟอร์ม ก.18 (กรณีจดในนามต่างชาติ จะต้องมี Notary รับรองการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ).

หากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการยื่นเอกสารได้ที่ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา  แต่อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนเครื่องหมายหารค้า จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาปกติประมาณ 8-12 เดือน

3. ชำระค่าธรรมเนียม รอรับหนังสือสำคัญ

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะขึ้นอยู่กับจำพวก จำนวนรายการสินค้าและบริการที่เราต้องการจดทะเบียน ซึ่งจะแบ่งการชำระค่าธรรมเนียมเป็น 2 ช่วงคือ

  • ชำระตอนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียน รายการสินค้าหรือบริการอย่างละ 500 บาท และกรณีที่รูปเครื่องหมายการค้าเกินกว่าที่กำหนด 5 เซนติเมตร ต้องชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะส่วนที่เกิน เซนติเมตรละ 100 บาท
  • ชำระหลังจากยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา หากเครื่องหมายการค้าของท่านได้รับการจดทะเบียน นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ อย่างละ 300 บาท ตามช่องทางเดียวกันกับตอนยื่นขอจดทะเบียน

หลังจากนั้นได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม

หากมีผู้ประกอบการท่านใดผ่านมาเห็น ทางเราก็รับจดทะเบียนบริษัท