นิยามรูปแบบของยา 9 รูปแบบ

ยา คือ สารหรือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ทำให้มีผลในการป้องกันโรค บำบัด
บรรเทา รักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ยามี 9 ประเภท คือ

1.ยาแผนปัจจุบัน หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.ยาแผนโบราณ หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับการใช้ในกาารประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

3.ยาอันตราย หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย

4.ยาควบคุมพิเศษ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นยาควบคุมพิเศษ

5. ยาใช้ภายนอก หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก แต่ไม่รวมถึงยาใช้เฉพาะที่

6.ยาใช้เฉพาะที่ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ใช้กับ หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ

7.ยาสามัญประจำบ้าน หมายว่าว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

8.ยาบรรจุเสร็จ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่างๆซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ผิดผนึกไว้

9.ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จาก พืช สัจว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ