อย.คืออะไร?

อย. คิอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration – FDA) เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องจดทะเบียน อย.

ประเภทของสินค้าที่จำเป็นต้องจดทะเบียน อย. ได้แก่

 1. อาหาร
 2. เครื่องมือแพทย์
 3. เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 4. ยา
 5. ยาเสพติด
 6. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อย.Vsเลขที่รับจดแจ้ง แบบไหนใช้อะไร?

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.

 • ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีตัวเลข 13 หลักในเครื่องหมาย อย.
 • เครื่องมือแพทย์ แสดงเลขรับจดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาต มีตัวเลข 12 หลักในเครื่องหมาย อย.
 • วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน โดยจะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ.

2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย.

 • เครื่องสำอาง จะแสดงเลขที่รับจดแจ้ง โดยกำหนดให้ดเป็นเลข 10 หลัก และห้ามนำเลขมาใส่ในเครื่องหมายอย.
 • ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนบางชนิดที่ต้องแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง / ปี ได้แก่ ก้อนดับกลิ่น/ลูกเหม็น / ผลิตลบ/แก้ไขคำผิดที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย
 • ยา จะต้องแสดง เลขทะเบียนตำรับยา โดยมีข้อความ ทะเบียนยาเลขที่

การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารต้องแจ้งรายการหรือรายละเอียดอะไรบ้าง?

 1. ชื่ออาหาร
 2. ชื่อและปริมาณของวัตถุ
 3. อันเป็นส่วนประกอบของอาหาร
 4. ขนาดบรรจุ
 5. ฉลาก
 6. ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ผลิต
 7. ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการกำหนด
 8. รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร