เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คืออะไร?

เครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าของเราเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการออกจากผู้ผลิตรายออื่นๆได้ หรือ โลโก้นั่นเอง หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่เป็นสิ่งประกันคุณภาพของธุรกิจ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญและเป็น เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

เครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างไร ?

หลักการสำคัญของเครื่องหมายการค้า คือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับ การคุ้มครองโดยการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้การคุ้มครองจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศ ที่พิจารณาให้จดทะเบียนและจะไม่ขยายผลกาคุ้มครองไปยังอีกประเทศหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

ต้องประกอบด้วยลักษณะ3ประการ ดังนี้

  • มีลักษณะบ่งเฉพาะ
  • ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  • ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน มีสิทธิป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวงซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน
  2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับจำพวกสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (มาตรา 44)
  3. เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราวๆ คราวละ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตลอดไป (มาตรา 53)
  4. มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนและโอนเครื่องหมายการค้าหรือบางส่วนก็ได้ (มาตรา 50, 51)
  5. มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิด สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (มาตรา 46)