สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อทำ ให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการหนึ่งๆ ออกจากสินค้าและบริการของผู้ผลิตรายอื่นได้ โดยเครื่องหมายการค้าจะทำ ให้สินค้าหรือบริการที่มาจากแหล่งหนึ่งมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่มาจากแหล่งอื่น

ประเภทเครื่องหมายการค้า

 เครื่องหมายการค้า สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทโดยเครื่องหมายการค้าแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

   1. เครื่องหมายการค้า (Trademark) เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่น เช่น Cannon starbuck

   2. เครื่องหมายการบริการ (Service Mark) เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจบริการ เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่น เช่น 7-Eleven 

   3. เครื่องหมายการรับรอง (Certification Mark) เป็นเครื่องหมายที่เจ้าของใช้ในการรับรองสินค้า เพื่อแสดงการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดใช้รับรองแหล่งที่มา ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพของสินค้า หรือ บริการนั้นว่าเป็นไปตามมาตราฐานตามเงื่อนไขของเครื่องหมายรับรองหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตรามาตรฐานของ เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล หรือ การรับรองมาตรฐาน HACCP เป็นต้น 

   4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพื่อแยกแยะสินค้า หรือ บริการของกลุ่มกิจการที่ใช้เครื่องหมายร่วมนั้นออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ Charoen Pokphand (CP) เป็นต้น

     เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าสูงมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแบรนด์ดังอาจมีมูลค่าหลายสูง เมื่อเทียบกับสินค้าที่ no-brand แล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่า อ่านเพิ่มเติม สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

หากมีผู้ประกอบการท่านใดผ่านมาเห็น ทางเราก็มีบริการรับจดทะเบียนบริษัทนะคะ